Privacyverklaring

Merloo Administratieve en Fiscale Dienstverlening, gevestigd aan Achtersloot 186 te IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Merloo laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Merloo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Financiële gegevens (zakelijk en privé)

– Betaalgegevens

– ID-bewijs (kopie paspoort of ID-kaart)

– Kenteken auto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Merloo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor de klantacceptatie, het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening en communicatie in het kader van de dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming

Merloo neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Merloo) tussen zit.

 

Partners

Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening maken we gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens met uw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen. Uiteraard heeft Merloo met deze partners afspraken gemaakt hoe deze met uw persoonsgegevens om dienen te gaan. Deze afspraken zijn in verwerkersovereenkomsten vastgelegd. Om welke en hoeveel partners het gaat is afhankelijk van de dienstverlening die Merloo voor u uitvoert, u kunt denken aan salaris- en administratiesystemen en fiscale softwaresystemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Merloo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Merloo gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Merloo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@merloo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Merloo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@merloo.nl.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens door Merloo, kun je terecht bij: Dianne Bunnik, email naar info@merloo.nl  of bel 0348-470882.

Laatste wijziging: 23-5-2018